Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia.
Załaczniki do SWZ
Załącznik nr 4a-Projekt budowlany
Załacznik nr 4a- Projekt techniczny
Załącznik nr 4a- Projekt wykonawczy
Załącznik nr 4b-Projekt Stałej Organizacji Ruchu
Załącznik nr 4c-SST_Branża drogowa
Formularze do wypełnienia
przedmiary robót.zip
Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 06.12.2022
Załączniki do pisma z dnia 06.12.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia