W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Uchwała Nr XXXVI/317/96 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 02 lipca 1996 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania wspólnych inwestycji Gminy Ostrowiec Św. i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszonych w Społecznych Komitetach Budowy.

Wersja strony w formacie XML
Uchwała Nr XXXVI

Uchwała Nr XXXVI/317/96
Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 2 lipca 1996 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania wspólnych inwestycji Gminy Ostrowca Św. i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszonych w Społecznych Komitetach Budowy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 i Nr 58 poz. 261) w związku z § 9 i § 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 17 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Rada Miejska ustala, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia sprzyjających warunków rozwoju inicjatyw społecznych mieszakńców Ostrowca Św. i pomocy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Naszego Miasta przyjmuje się Regulamin realizowania wspólnych inwestycji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszonych w Społecznych Komitetach Budowy stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim i opublikowaniu w prasie lokalnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


U M OWA Nr

zawarta w dniu ................. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski - Zarządem Miasta reprezentowanym przez:

1. dr  Zdzisława Kałamagę - Prezydenta Miasta Ostrowca Św.
2. mgr inż. Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Św.

a działającymi, na mocy pełnomocnictwa, w imieniu i na rzecz osób zrzeszonych w Społecznym Komitecie Budowy (zwanym dalej Komitetem):

1. .......................................
2. .......................................

§1

Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych zobowiązań Komitetu i Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w realizacji wspólnej inwestycji p.n. :

...............................................................................................................................................................................

§2

Ogólna wartość inwestycji wynosi: ....................................................
słownie:.............................................................................................
na którą składa się:

a) opracowanie dokumentacji technicznej ..........................................
b) opracowanie geodezyjne ...............................................................
c) roboty budowlano-instalacyjne zgodnie z przetargiem przeprowadzonym w dniu ...................................................
d) .....................................................................................................
e) .....................................................................................................
f) ......................................................................................................

§3

Inwestycja, o której mowa w § 2 zostanie zrealizowana w następujący sposób:

1.Udział mieszkańców: .........................................................................zł
co stanowi ....................................%  wartości inwestycji
w tym:
a) gotówka wpłacona do kasy Urzędu Miasta ...................................... zł
słownie: ..................................................................................................
b) opracowanie dokumentacji technicznej ................................................
c) opracowanie geodezyjne .....................................................................
d) dotacja ...............................................................................................
e) ...........................................................................................................
f) ............................................................................................................

2. Środki budżetowe Gminy: ...................................................................
słownie: ..................................................................................................

§4

1. Zawarcie umowy z Wykonawcą w przedmiocie realizacji inwestycji, zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii spoczywa na Gminie.

2 Gmina przystąpi do realizacji zadania określonego w §1 po dokonaniu wpłaty środków mieszkańców, o których mowa w §3 pkt 1 litera a do kasy Urzędu Miasta w terminie do:
...............................................................................................................

§5

Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie: ............................................

§6

Komitetowi przysługuje prawo wglądu w faktyczny przebieg realizacji inwestycji.

§7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez strony pod rygorem nieważności.

 §8

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Gminy zaś 1 egzemplarz dla Społecznego Komitetu Budowy.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski                                                                                         Społeczny Komitet BudowyZałącznik do uchwały Rady Miasta
Nr XXXVI/317/96 z dnia 02.07.1996r.

REGULAMIN
REALIZOWANYCH WSPÓLNYCH INWESTYCJI GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
I MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZRZESZONYCH
W SPOŁECZNYCH KOMITETACH BUDOWY

§ 1.

Mieszkańcy Ostrowca Św. będący właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Gminie Ostrowiec Św. mogą tworzyć, w celu realizowania wspólnych inwestycji z Gminą Ostrowiec Św. - Społeczne Komitety Budowy zwane dalej Komitetami.

§ 2.

1. Komitety zobowiązują się do:

1) pisemnego zgłoszenia (w formie wniosku) w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. faktu powstania Komitetu i chęci realizacji wspólnej inwestycji z Gminą Ostrowiec Św.
2) dostarczenia następujących dokumentów:

a/ listy właścicieli lub użytkowników wieczystych będących członkami Komitetu z podaniem dokładnego adresu
b/ listy właścicieli lub użytkowników wieczystych nie będących członkami Komitetu, a którym inwestycja ma służyć
c/ wyłonienia osób (co najwyżej trzech) uprawnionych na mocy pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich członków Komitetu do reprezentowania Komitetu (prowadzenia negocjacji, składania oświadczeń woli w imieniu członków Komitetu, podpisania umowy itp.)
d/ pisemnych oświadczeń od poszczególnych właścicieli lub użytkowników wieczystych o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji
e/ pisemnych oświadczeń od poszczególnych właścicieli lub użytkowników wieczystych o wyrażeniu zgody na ewentualne czasowe zajęcie ich gruntu w przypadku dojścia do skutku inwestycji.
f/ pisemnych oświadczeń do poszczególnych właścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na ewentualne odsprzedanie części nieruchomości na warunkach wynegocjowanych z Gminą Ostrowiec Św., w przypadku gdyby było to konieczne dla przeprowadzenia inwestycji
g/ pisemnych oświadczeń od poszczególnych użytkowników wieczystych nieruchomości o wyrażeniu zgody na ewentualne oddanie części nieruchomości, w przypadku gdyby było to konieczne dla przeprowadzenia inwestycji

3) sporządzenia, w razie potrzeby, dokumentacji technicznej planowanej inwestycji (koszt jej sporządzenia będzie zaliczony na poczet kosztów inwestycji przypadających na Komitet)
4) partycypowania w kosztach inwestycji według zasad określonych w § 3.
5) podpisania, po dokonaniu wszelkich ustaleń, umowy z Gminą Ostrowiec Św. regulującej realizowani

§ 3

Zasady udziału Komitetu w kosztach realizacji inwestycji ustala się w następujący sposób:

1) Komitet pokrywa 30 % kosztów inwestycji w przypadku budowy dróg i 50% kosztów inwestycji w przypadku budowy pozostałych urządzeń komunalnych.
2) Jeżeli przypadający na poszczególnych członków Komitetu koszt wynikający z podziału kosztów określonych w ust. 1 na liczbę członków Komitetu jest większy od:

- 400 złotych przy inwestycji polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej
- 700 złotych przy pozostałych inwestycjach

to udział ich wynosi odpowiednio 400 lub 700 złotych, pod warunkiem, że suma wpłat od poszczególnych członków Komitetu nie może być mniejsza niż 15% kosztów realizowanej inwestycji.

§ 4

Gmina Ostrowiec Św. zobowiązuje się do:
1. zawarcia umowy z wykonawcą w przedmiocie realizacji inwestycji
2. zapewnienia nadzoru inwestycyjnego
3) uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń
4) pokrycia pozostałej części kosztów inwestycji.

§ 5

Kwoty wpłacone przez mieszkańców zrzeszonych w Komitetach na finansowanie inwestycji komunalnych podlegają zaliczeniu na poczet opłat adiacenckich wnoszonych na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.04.1985 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 z późniejszymi zmianami) i przepisy wykonawcze do niej.

§ 7

Gmina Ostrowiec Św. realizuje inwestycje, będące przedmiotem niniejszego Regulaminu w roku następującym po roku , w którym dokonano zgłoszenia o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 uwzględniając kolejność zgłoszeń i możliwości budżetowe Gminy oraz przygotowanie planu wydatków w budżecie Gminy.

§ 8

Niniejszy Regulamin obowiązuje również w stosunku do tych Komitetów, które zgłosiły chęć prowadzenia wspólnej inwestycji z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski przed dniem wejścia w życie Uchwały Rady Miasta Ostrowca Św. przyjmującej niniejszy Regulamin.

§ 9

Niniejszy Regulamin dla swej ważności wymaga przyjęcia Uchwałą rady Miasta Ostrowca Św.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane