Brak treści artykułu

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia + załączniki
formularze do wypełnienia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ
Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia zaktualizowany
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty