Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załączniki do SWZ
Formularze do wypełnienia
odpowiedzi na pytania do SWZ
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty