W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

ogłoszenie o naborze na stanowisko ds drogowych WIM

PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTORZYSKIEGO

 

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

na stanowisko do spraw drogowych w Wydziale Inwestycji Miejskich

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)       spełnienie wymogów art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych

b)       wykształcenie wyższe w branży drogowej lub pokrewnej

c)        znajomość ustawy:

·  Prawo budowlane

·  o samorządzie gminnym

·  kodeks postępowania administracyjnego

d)      znajomość Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
 Miasta

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       preferowane posiadanie uprawnień budowlanych w branży drogowej lub ewentualnie rozpoczęta praktyka zawodowa w tym zakresie

b)       dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji: Word, Exel, poczta elektroniczna, internet

c)       umiejętność pracy w zespole

d)       komunikatywność

e)       dyspozycyjność

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       planowanie inwestycji (wstępne określenie zakresu rzeczowego i wartości inwestycji)

b)       przygotowywanie przetargów na opracowanie dokumentacji budowlanej

c)       analizowanie dokumentacji budowlanej

d)       przygotowywanie przetargów  na realizację inwestycji na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji

e)       sprawowanie nadzoru technicznego nad realizowanymi inwestycjami

f)         rozliczenie inwestycji i przygotowanie dokumentu OT

  1. Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV)

b)       list motywacyjny

c)       dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

d)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1594)”.

 

Uwaga:

 

Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, bowiem z art. 6 ust. 3 w/w ustawy o pracownikach samorządowych wynika, że jako pracownik samorządowy na stanowisku urzędniczym nie może być zatrudniona osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku osób, które w wyniku niniejszego naboru podejmą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu art. 16 ust. 3 w/w ustawy o pracownikach samorządowych, umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż
6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy, za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.
W czasie trwania w/w umowy o pracę na czas określony, dla pracownika organizuje się służbę przygotowawczą, zgodnie z art. 19 w/w ustawy o pracownikach samorządowych
i zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Nr II/147/2009 z dnia
17 lutego 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta
pok. nr 207 lub pocztą na adres Urząd Miasta  ul. Głogowskiego 3/5 z 27-400 z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko do spraw drogowych w Wydziale Inwestycji Miejskich
w terminie do dnia 13 lipca 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Głogowskiego 3/5, przez okres trzech miesięcy.

 

 

 

Ostrowiec Św.,  dnia 1 lipca  2009 r.                                    Prezydent Miasta

     Ostrowca Świętokrzyskiego            

                                                                                                Jarosław Wilczyński

 

Powiadom znajomego