W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika administracyjno-gospodarczego w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Ostrowiec Św., 07.01.2008 r.

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Św.

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
kierownika administracyjno - gospodarczego
w Centrum Kształcenia Ustawicznego

I Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe i praktyka na podobnym stanowisku pracy obejmująca niżej wymienione zadania:

1. Prowadzenie kancelarii szkoły:
1) Przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych osób wg kompetencji.

2. Sprawy uczniowskie, słuchaczy.
1) Wydawanie zaświadczeń słuchaczom i prowadzenie ich ewidencji.
2) Prowadzenie ksiąg słuchaczy.
3) Prowadzenie ksiąg arkuszy ocen słuchaczy.
4) Prowadzenie księgi ewidencji słuchaczy,
5) Prowadzenie innej dokumentacji dot. przebiegu nauczania.

3. Sprawy majątku trwałego placówki:
1) Dbanie o majątek trwały szkoły.
2) Prowadzenie ewidencji majątkowej.
3) Przechowywanie i archiwizacja dokumentów szkolnych.
3) Zarządzanie majątkiem trwałym.
4) Organizowanie okresowej inwentaryzacji majątku szkoły.
5) Przygotowywanie danych do sprawozdawczości jednostki budżetowej,
6) Kontrola przeglądów technicznych i prac konserwacyjnych środków trwałych.
7) Prowadzenie ksiąg kontroli.

4. Organizowanie kursów i szkoleń:
1) Systematyczna praca w zespole opracowującym oferty kursowe
2) Tworzenie list uczestników kursów, wydawanie dzienników szkoleń oraz sprawowanie kontroli nad prawidłowym ich wypełnianiem.
3) Prowadzenie rejestru przeprowadzonych kursów i szkoleń.
4) Kontrola płatności, przygotowywanie zbiorczych zestawień należności za zorganizowane przez placówkę kursy i szkolenia.
5) Prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń.

5. Nadzór i organizacja pracy pracowników obsługi.
1) Prowadzenie ewidencji obecności i kart urlopowych.
2) Dbanie o prawidłowe prowadzenie gospodarki magazynowej.
3) Prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków czystości.
4) Prowadzenie ewidencji przydziału odzieży roboczej i ochronnej.
5) Przydział obowiązków podległym pracownikom.

6. Sprawy inne:
1) Zabieganie o wynajem Sali Wystawienniczej indywidualnym interesantom oraz placówkom i instytucjom.
2) Sprawowanie kontroli nad przebiegiem wynajmu i płatnościami za wynajem.
3) Odpowiedzialność materialna za stan środków trwałych i nietrwałych.
4) Promowanie placówki na zewnątrz.
5) Pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy unijnych i innych.
6) Utrzymywanie odpowiedniego stanu placówki pod względem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto kierownik ponosi odpowiedzialność przed dyrektorem szkoły za:
- prawidłową organizację prac kancelaryjno - biurowych,
- pracę komisji ds. zakupów,
- sprawną i uprzejmą obsługę interesantów,
- oszczędne gospodarowanie powierzonym mieniem,
- terminowe rzetelne wykonanie powierzonych zadań,
- wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły.

7. Znajomość programów komputerowych:
- z zakresu pakietu Office,
- program graficzny.

8. Gotowość podjęcia pracy z dniem 1 lutego 2008 r.

9. Niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 zm.).

10. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. Przewidywane zatrudnienie: etat

III. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys -curriculum vitae,
3. Kserokopie świadectw pracy,
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. Oryginał kwestionariusza osobowego,
7. Kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna.
8. Oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 14, poz. 114),
9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko kierownika administracyjno - gospodarczego w Centrum Kształcenia Ustawicznego", należy składać osobiście w siedzibie CKU w sekretariacie szkoły:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Sandomierska 26a
27- 400 Ostrowiec Św.

Termin składania dokumentów upływa dnia 22.01.2008 r.
Dokumenty, które wpłyną do CKU po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Z wybranym kandydatem Dyrektor CKU zawiera umowę o pracę na okres próbny, na czas określony. Po upływie okresu na jaki została zawarta umowa, Dyrektor CKU może podjąć decyzję o kolejnym zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego

Powiadom znajomego