W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do spraw drogowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej

PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTORZYSKIEGO

 

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

na stanowisko do spraw drogowych
w Wydziale Gospodarki Komunalnej

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)       spełnienie wymogów art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych

b)       wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa drogowego lub mostowego

c)       dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji” Word, Exel, poczty elektronicznej, internetu

d)       znajomość:

·         ustawy o samorządzie gminnym

·         kodeksu postępowania administracyjnego

·         ustawy o gospodarce komunalnej

·         ustawy o drogach publicznych

·         ustawy Prawo budowlane

·         ustawy Prawo zamówień publicznych

·         ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

          e)    znajomość Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Regulaminu
                utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowca Św.

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych

b)       preferowane doświadczenie w pracy w administracji

c)       umiejętność pracy w zespole

d)       komunikatywność

e)       dyspozycyjność

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       sporządzanie ewidencji dróg i obiektów mostowych

b)       gromadzenie danych o sieci dróg publicznych

c)       przygotowywanie opinii w sprawie zmian kategorii dróg gminnych i dróg innych zarządców

d)       dokonywanie bieżących  i okresowych przeglądów dróg gminnych, prowadzenie ewidencji przeglądów i sporządzanie dokumentacji z ich realizacji

e)       zgłaszanie do inspektorów nadzorujących realizację umów  w zakresie utrzymania pasów drogowych niezbędnego zakresu robót do wykonania, a wynikającego z  bieżących przeglądów dróg

f)         prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przygotowania danych do wykonania ewidencji dróg gminnych i realizacji książek obiektów drogowych i mostowych

g)       przygotowywanie przetargów dotyczących remontów dróg i mostów

h)       przygotowywanie planu nakładów finansowych  do projektu budżetu na nadzorowane zadania

i)         rozliczanie robót zgodnie z zawartymi umowami i planem finansowym na te zadania

j)         przygotowywanie i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych na nadzorowanych zadaniach

k)       pomoc w zakresie przeprowadzania bieżących i okresowych przeglądów kanalizacji deszczowej i urządzeń zabezpieczających te instalacje prowadzonych przez Referat Gospodarki Komunalnej

l)         wydawanie decyzji dotyczących zgody na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i urządzenie zjazdu

  1. Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV)

b)       list motywacyjny

c)       dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

d)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Uwaga: osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu  Miasta pok. 207 lub pocztą na adres Urząd Miasta  ul. Głogowskiego 3/5,  27-400 Ostrowiec Św. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw drogowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej
w terminie do dnia 31 października 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą  informowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Zarządzenie Nr I/72/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powiadom znajomego