W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska pracy do spraw związanych z planowaniem przestrzennym w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTORZYSKIEGO
OG
ŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

na dwa stanowiska do spraw związanych z planowaniem przestrzennym w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

1. Wymagania niezbędne:

a) spełnienie wymogów art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych
b) wykszta
łcenie wyższe: architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna, branża instalacyjna lub drogowa
c) dobra znajomo
ść obsługi standardowych aplikacji” Word, Exel, poczty elektronicznej, internetu
d) znajomo
ść:
    
kodeksu postępowania administracyjnego
    
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
    
ustawy Prawo budowlane
    
ustawy o samorządzie gminnym
    
znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane doświadczenie w pracy w administracji
b) umiej
ętność pracy w zespole,
c) komunikatywno
ść
d) dyspozycyjność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
b) prowadzenie trybu odwo
ławczego od decyzji i postanowień
c) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
d) przygotowywanie informacji o przeznaczeniu dzia
łek z zakresu planowania przestrzennego
e) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji, postanowie
ń, obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
f) prowadzenie procedury zwi
ązanej z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
g) przygotowywanie niezb
ędnej dokumentacji w przedmiocie zlecania opracowań planistycznych
h) przygotowywanie projektów umów i zakresów przedmiotowych zamówie
ń na wykonanieopracowań planistycznych, w tym współpraca z jednostkami projektowymi
i) opracowywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
j) przygotowywanie projektów uchwa
ł dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
k) nadzór nad realizacj
ą ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
l) przechowywanie i oddawanie do archiwizowania dokumentacji wydzia
łu zgodnie z instrukcją kancelaryjną
m) kompletowanie materiałów na posiedzenie zarządcze i sesje Rady Miasta

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument po
świadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej
ętnościach.

Uwaga: osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta pok. 207 lub pocztą na adres Urząd Miasta ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św. z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko do spraw związanych z planowaniem przestrzennym w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w terminie do dnia 24 października 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani indywidualnie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Zarządzenie Nr I/72/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powiadom znajomego