W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko pracy kierownika administracyjno – gospodarczego w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Ostrowiec Św., 10.09.2007 r.

 

 

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Św.

 

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 kierownika administracyjno – gospodarczego  w Centrum Kształcenia Ustawicznego

 

 

 

I Wymagania niezbędne:

 Wykształcenie wyższe i praktyka w zakresie niżej wymienionych zadań:

 

1. Kancelaria ogólna:

1)     Przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych osób wg kompetencji.

2)     Współdziałanie w pracach zespołu dokonującego inwentaryzacji majątku szkolnego.

 

2. Sprawy uczniowskie, słuchaczy.

1)     Wydawanie zaświadczeń słuchaczom i prowadzenie ich ewidencji.

2)     Prowadzenie ksiąg słuchaczy.

3)     Prowadzenie ksiąg arkuszy ocen słuchaczy.

4)     Prowadzenie ksiąg absolwentów.

5)     Rejestr i analiza dalszych losów absolwentów.

 

3. Sprawy majątku trwałego placówki:

1)  Dbanie o majątek trwały szkoły.

2)  Prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych.

3)  Zarządzanie majątkiem trwałym.

4)  Organizowanie okresowej inwentaryzacji majątku szkoły.

5)  Przygotowywanie danych do sprawozdawczości jednostki budżetowej,

6)  Kontrola przeglądów technicznych i prac konserwacyjnych środków trwałych.

7)  Prowadzenie książki kontroli.

8) Utrzymywanie odpowiedniego stanu placówki pod względem zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy.

 

4. Organizowanie szkoleń i kursów:

1) Tworzenie list uczestników kursów, wydawanie dzienników szkoleń oraz
 sprawowanie kontroli nad prawidłowym ich wypełnianiem.

2) Kontrola płatności za zorganizowane przez placówkę kursy i szkolenia.

3) Przygotowywanie zbiorczych zestawień należności dla księgowej

4) Prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń.

5) Prowadzenie rejestru przeprowadzonych kursów i szkoleń.

6) Praca w zespole opracowującym oferty kursowe

 

5. Nadzór i organizacja pracy pracowników obsługi.

      1) Prowadzenie ewidencji obecności i kart urlopowych.

      2) Dbanie o magazyn środków czystości i zasobów bibliotecznych.

      3) Prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków czystości.

      4) Prowadzenie ewidencji przydziału odzieży roboczej i ochronnej.

      5) Przydział obowiązków podległym pracownikom.

 

6. Sprawy inne:

1) Zabieganie o wynajem Sali Wystawienniczej indywidualnym interesantom oraz
  placówkom i instytucjom. 

2) Sprawowanie kontroli nad przebiegiem wynajmu i płatnościami za wynajem.

3) Odpowiedzialność materialna za stan środków trwałych i nietrwałych.

4) Promocja placówki na zewnątrz

 

 

Ponadto ponosi odpowiedzialność przed dyrektorem szkoły za:

- przebieg prac kancelaryjno – biurowych,

- terminowe wykonanie powierzonych zadań,

- pracę komisji ds. zakupów,

- sprawną i uprzejmą obsługę interesantów,

- bieżący ład i  porządek w sekretariacie szkoły,

- oszczędne gospodarowanie powierzonymi materiałami,

- wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły.

 

7. Znajomość programów komputerowych:

      -  z zakresu pakietu Office,

      -  program graficzny.

8. Gotowość podjęcia pracy z dniem 1 października 2007 r.

9. Niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 zm.).

10. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

II. Przewidywane zatrudnienie:  etat

III. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys -curriculum vitae,
3. Kserokopie świadectw pracy,
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. Oryginał kwestionariusza osobowego,
7. Kserokopie strony książeczki wojskowej z wpisami dotyczącymi przebiegu służby   

    wojskowej, w przypadku gdy o pracę ubiega się mężczyzna.
8. Oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie  

    ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

    publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 14, poz. 114),
9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko kierownika administracyjno - gospodarczego w Centrum Kształcenia Ustawicznego,

 należy składać osobiście w siedzibie CKU          w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na tymczasowy adres:

Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Sandomierska 26a

27- 400 Ostrowiec Św.

 


Termin składania dokumentów upływa dnia 25.09.2007 r.
Dokumenty, które wpłyną do CKU po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane
i zostaną zwrócone zainteresowanym.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Z wybranym kandydatem Dyrektor CKU zawiera umowę o pracę na okres próbny, na czas określony.
Po upływie pracy zawartej na czas określony, Dyrektor CKU może podjąć decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony.

                                                         Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego

                                                                          Andrzej Pałka

Powiadom znajomego