W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

I. Informacje ogólne o petycjach

Zasady składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1195). link otwiera się w nowym oknie


Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji, zgodnie z w/w ustawą, może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania, w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.


Nadawca petycji
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osoba prawną lub grupę podmiotów.
Petycja może być złożona w interesie:
1) publicznym,
2) podmiotu wnoszącego petycję,
3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.


Adresat petycji
Petycja może być skierowana do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.


Forma petycji
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycje wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja
Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należ wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
3) oznaczenie adresata petycji,
4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. W/w podmiot wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Sposoby wniesienia petycji:
• osobiście – biuro obsługi interesanta Urzędu Miasta, sekretariat Urzędu Miasta,
• drogą pocztową na adres: Urząd Miasta ul. J.Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św.
• drogą elektroniczną na adres: um@um.ostrowiec.pl


Formularze:
• formularz petycji (link do pobrania)
• formularz zgody na złożenie petycji (link do pobrania)

Termin załatwienia petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję, a uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, o którym mowa powyżej, termin ten ulega przedłużenie, nie dłużej niż do 3 miesięcy, licząc od daty upływu terminu, w którym petycja powinna być rozpatrzona.


Zawiadomienie o sposobie załatwienia

Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powiadom znajomego