W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Zgromadzenia Publiczne

ZGROMADZENIA PUBLICZNE – NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O ZGROMADZENIACH

Wydział Spraw Obywatelskich informuje, iż z dniem 1 lipca 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób, w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.

Szczegółowo sprawy zgromadzeń publicznych reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 poz.1389).

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia: Wójta, Burmistrza lub
Prezydenta Miasta (w trybie zwykłym), wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego (w trybie uproszczonym) lub Wojewody (zgromadzenia organizowane cyklicznie).

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

Organizator zgromadzenia zawiadamia Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organizator zawiadomienie wnosi pisemnie, za pomocą faksu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2022 poz.344 ), zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej".

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym powinno zawierać następujące dane:

1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 poz.1389) w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego opracowany został formularz zgłoszenia zgromadzenia. Formularz można pobrać ze strony Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – www.um.ostrowiec.pl

Podpisane zawiadomienie o zgromadzeniu organizowanym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego należy kierować na adres:

Urząd Miasta
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Zawiadomienie można złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego a także:

za pomocą faksu: 41 26 72 110 lub

poczty elektronicznej: sekretariat@um.ostrowiec.pl

W przypadku, gdy zgromadzenie publiczne może powodować utrudnienie w ruchu drogowym lub wymaga wykorzystania drogi w sposób szczególny, organizator zgromadzenia winien uzyskać zezwolenie od właściwego zarządcy drogi. Wymogi i tryb postępowania w celu uzyskania powyższego zezwolenia reguluje art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE:

Organizator zgromadzenia, którym w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia lub zawiadamia centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zgromadzenie w trybie uproszczonym można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym, składane w trybie uproszczonym, powinno zawierać następujące dane:

1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

W związku z faktem, że na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nie funkcjonuje Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach
ul. Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

tel.: +48 41 342 11 10;
fax: +48 41 352 14 03;

e-mail:: czkw00@kielce.uw.gov.pl

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego udostępniło formularz zgłoszenia, który można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – http://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/inne/zgromadzenia .

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH CYKLICZNIE:

1. Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.
2. We wniosku, o którym mowa w pkt. 1, organizator podaje uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji.
3. Organizator składa wniosek, o którym mowa w pkt. 1, do wojewody nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.
4. Wojewoda wydaje decyzję w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń, biorąc w szczególności pod uwagę okoliczność wcześniejszego organizowania zgromadzeń przez wnioskodawcę oraz cel cyklicznego organizowania zgromadzeń.

Jednocześnie informujemy, jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień.

Powiadom znajomego