W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Obwieszczenie o przystąpieniu do Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca ŚwiętokrzyskiegoOstrowiec Świętokrzyski, dnia 09.01.2023r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowanie Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c, art. 30, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

­o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zwanej dalej „zmianą Nr 1 Studium”), zgodnie z uchwałą Nr LXXIV/150/2022 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 

­o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w zmiany Nr 1 Studium.

Zmiana Nr 1 Studium obejmować będzie obszar w jednostce oznaczonej w Studium symbolem „D”, w granicach określonych zgodnie z załącznikiem graficzny do uchwały w sprawie przystąpienia do w/w opracowania. 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z w/w uchwałą udostępnioną do wglądu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w Wydziale Planowania i Rozwoju w/w Urzędu (pokoju nr 116), jak również składać wnioski do przedmiotowej zmiany Nr 1 Studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2023 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – tymczasowo zlokalizowanego przy ul. Świętokrzyskiej 11 (siedziba „KSZO”) lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: na adres wpr@um.ostrowiec.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1797).

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, a jeżeli wniosek dotyczy konkretnej nieruchomości – także wskazanie jej położenia i numeru ewidencyjnego.

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

 

Miejsce ogłoszenia:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, przy Biurze Obsługi Interesanta i przy Wydziale Planowania i Rozwoju; 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- na tablicy ogłoszeń w rejonie inwestycji.

 

Termin ogłoszenia: 09.01.2023 r. – 07.02.2023 r.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Dominik Smoliński 

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jan Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 – zwany dalej „Administratorem”. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury planistycznej dotyczącej sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełnymi informacjami o prawach osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w wyżej wskazanym celu, można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub w siedzibie Administratora.

Powiadom znajomego