W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10

 

email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Komunikat dotyczący kontroli przestrzegania obowiązków przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe

                                                             K O M U N I K A T

 

            W związku z licznymi interwencjami napływającymi do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim                  od mieszkańców miasta w sprawie nagminnego łamania przez właścicieli i posiadaczy psów przepisów uchwały Nr XI/97/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia                 29 kwietnia 1999 roku w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe – niniejszym podaje się do wiadomości publicznej, że w najbliższym okresie czasu zostaną nasilone działania kontrolne zmierzające do wyegzekwowania przepisów w/w uchwały.

            Poniżej podaje się tytułem przypomnienia tekst przedmiotowej uchwały.


                                             UCHWAŁA  NR XI/97/99

                               Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

                                            z dnia 29 kwietnia 1999 roku


             w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe

 

            Na podstawie art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz. U. Nr 132 poz. 622, z 1997r. Nr 60 poz.369 i Nr 121 poz. 770) i art. 40 ust. 1 i art.42 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U.  z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496., Nr 132 poz. 622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998r. Nr 115 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126), oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  Rada Miejska uchwala, co następuje :

 

§1.1.Uchwała mając na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wpólnego użytku, ustala poniższe obowiązki osób utrzumujących zwierzęta domowe na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

2.Ilekroć w uchwale jest mowa o zwierzętach domowych rozumie się przez to- zgodnie                  z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt( Dz. U. Nr 111 poz.724 oraz                 z 1998r. Nr 106 poz. 668 i Nr 113 poz. 715)- zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz                 z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.


§2.1.Poza terenem miejsca zamieszkania lub pobytu właściciela/posiadacza/ zwierzę domowe nie powinno pozostawać bez jego opieki.

2.Właściciel/posiadacz/ zwierzęcia domowego zobowiązany jest do sprawowania nad nim nadzoru i zachowania środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo otoczeniu.

§3.1.Każde zwierzę domowe, które uciekło, zabłąkało się lub zostało porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia jego właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotąd pozostawało będzie traktowane jako bezdomne i podlegać będzie wyłapywaniu na zasadsach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2.Właściciel/posiadacz/ pragnący odzyskać złapane zwierzę ponosi wszelkie koszty związane z jego schwytaniem i utrzymaniem.


§4.Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, do których ma dostęp nieograniczona liczba osób, w szczególności do: urzędów, sklepów, lokali gastronomicznych, aptek, placówek służby zdrowia, jak również do innych obiektów i na tereny, co do których administracja ustanowiła taki zakaz.


§5.Właściciel/posiadacz/ zwierząt domowych jest zobowiązany do usuwania pozostawionych przez nie odchodów w klatkach domów mieszkalnych, na terenach osiedlowych, chodnikach, ulicach skwerach, parkach, zieleńcach, środkach komunikacji publicznej i tym podobnych miejscach.


§6.Właściciel/posiadacz/ psa zobowiązany jest do zachowania środków ostrożnosci  gwarantujących bezpieczeństwo otoczeniu , w szczególności przez przestrzeganie następujących zakazów:

1/puszczanie psa samopas,

2/pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się na terenie należycie ogrodzonym lub też nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym.

3/doprowadzania psa do stanu agresywności przez szczucie, drażnienie lub płoszenie


§7.1.Właściciel/posiadacz/ psa zobowiązany jest wyprowadzać go- poza teren swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na smyczy i w kagańcu oraz z przymocowanym do obroży identyfikatorem.

Powyższy obowiązek nie dotyczy szczeniąt do 8-go tygodnia życia.

2.Za wyjątkiem parków, lasów oraz terenów objętych inną formą ochrony i terenów rekreacyjno-sportowych, zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, nie powodujących zagrożenia dla osób, zwierzyny i ptactwa dzikiego i tylko wtedy, gdy właściciel/posiadacz/ ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.


§8. Właściciel/posiadacz/ psa zobowiązany jest do reagowania w sytuacjach powodujacych zakłócenia spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego wywołane uporczywym wyciem lub szczekaniem.


§9.Przewożenie psów środkami komunikacji publicznej jest dozwolone, gdy pies znajduje się na smyczy i w kagańcu.


§10.Właściciel/posiadacz/ psa zobowiązany jest w ciągu jednego miesiąca od dnia wejścia              w jego posiadanie zarejestrowac zwierzę we właściwej miejscowo Radzie Osiedlowej oraz zaopatrzyć psa w identyfikator.


§11.Kontrolę i egzekwowanie obowiązków i zakazów, o których mowa w §§1- 10 uchwały powierza się Straży Miejskiej, administratorom budynków komunalnych, spółdzielniom mieszkaniowym, zarządcom i właścicielom budynków oraz administratorom placów i miejsc publicznych.


§12.Osoby naruszające postanowienia uchwały podlegają odpowiedzialności karno- administracyjnej  za wykroczenia przewidziane w art. 54, art.77, art.117 i art. 166 Kodeksu Wykroczeń.


§13.Traci moc uchwała Nr L/323/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia            18 marca 1993 roku w sprawie poprawy stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.


§14.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.


§15.Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez: umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz podanie do wiadomości w prasie lokalnej.


§16.Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                              RADY  MIEJSKIEJ

                                                                                                                                                  Henryk Połoński

Powiadom znajomego