Uchwała z dnia 16.09.2016.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dn. 10 grudnia 2020 r. - sygn. akt: II SA/Ke 851/20 - stwierdził nieważność § 2, § 5 w zakresie słów "chodników oraz", § 7 ust. 1, § 8, § 10 ust. 1 w zakresie słów "do 5 m2" i ust. 2 w zakresie słów "do 0,12 m2" oraz § 34 ust. 1 i ust. 2 zaskarżonej uchwały. Załączniki:

Załącznik
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach dot. uchwały Nr XXXVI/90/2016