Brak treści artykułu

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia + załączniki
formularze do wypełnienia
Modyfikacja SWZ i zmiana terminów
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
unieważnienie postępowania w części III