Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego znak. WA.ZUZ.4.4210.319.2021.AB z dnia 15 września 2021r.Załączniki:

Zobacz informację