Obowiązują następujące numery prowadzone przez Bank PKO BP S.A.

Rachunek podstawowy o numerze: 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107
Rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych „ śmieci”: 84 1020 2629 0000 9102 0341 0180
Rachunek pomocniczy dla wpłat wadium, dot. sprzedaży nieruchomości oraz kaucji: 03 1020 2629 0000 9802 0341 0131
Rachunek pomocniczy dla wpłat wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umów - dot. zamówień publicznych: 65 1020 2629 0000 9502 0342 6525

Powyższe numery rachunków będą funkcjonowały do 31 stycznia 2021 roku.