Formularz E- karta informacyjna dla:

-          Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

Lp.              raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo – geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.50 ust.1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów

1.

Numer wpisu

2008/E/004

2.

Nazwa dokumentu

Raport  oddziaływania na środowisko modernizowanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Raport stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w  Ostrowcu Świętokrzyskim usytuowanej przy ulicy Mostowej 72.

4

Data i miejsce   sporządzenia dokumentu

Kraków, czerwiec  2008,

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu w tym REGON

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

6.

Wykonawca dokumentu ( w tym REGON)

Eko-Konsulting-Projekt  „CONSEKO” S.A., ul. Wiedeńska 114, 30-147 Kraków

7.

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu  kontaktowego)

UM w Ostrowcu Św. - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska –Referat Ochrony Środowiska, p.232, tel. 2672169

8.

Zastrzeżenia dotyczące

Powielanie dokumentu jest możliwe jedynie za zgodą wykonawcy opracowania

9.

Numery innych kart w wykazie dot. podmiotu, który opracował dokument

2008/A/125, 2008/B/138

10

Uwagi