Formularz E- karta informacyjna dla:

-         Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

Lp.              raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo – geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.50 ust.1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów

1.

Numer wpisu

2007/E/013

2.

Nazwa dokumentu

Raport o oddziaływaniu na środowisko – Wymiana istniejącej prasy kuziennej o nacisku 12,5 MN na prasę kuzienną P2547 o nacisku 50 MN na Wydziale Prasowni
w Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.”

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Raport stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do obróbki metali żelaznych – wymiana prasy o nacisku 12,5 MN na prasę o nacisku 50 MN o zdolności produkcyjnej ok. 9000 ton/rok na działce 1/75 (obreb 28, arkusz 1 )

4

Data i miejsce   sporządzenia dokumentu

Lipiec 2007

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu w tym REGON

 

CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. ul. Samsonowicza 2, 27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski

6.

Wykonawca dokumentu ( w tym REGON)

EKO PROJEKT,  ul. Jana Samsonowicza 18, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

7.

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu  kontaktowego)

UM w Ostrowcu Św. - Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska –Referat Ochrony Środowiska, p.232, tel. 2672169

8.

Zastrzeżenia dotyczące

Powielanie dokumentu jest możliwe jedynie za zgodą wykonawcy opracowania

9.

Numery innych kart w wykazie dot. podmiotu, który opracował dokument

2007/A/174, 2007/B/261

10

Uwagi