Formularz C – karta informacyjna dla

 projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Lp.

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

1.

Numer wpisu

2008/C/001

2.

Nazwa projektu dokumentu

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Dla terenu położonego na obszarze miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ograniczonego od zachodu – ulicą Jana Samsonowicza; od północy, północnego-wschodu i wschodu – granicami działek nr ew.: 64, 63/3, 63/2 /obręb 29 arkusz 4/, 72/2, 72/5, 81 /obręb 29 arkusz 3/, 39 /obręb 29 arkusz 22/, 6/2, 6/17, 6/18, 6/19, 2/41, 2/40, 2/38, 1/6, 1/90, 1/80, 4/8, 4/1, 4/11, 4/5, 4/10, 4/9, 4/8, 1/80, 5/18, 5/17, 5/38 /obręb 28 arkusz 1/; od południowego-wschodu oraz południa ulicą Rudzką.

4.

Data sporządzenia projektu dokumentu

Maj 2008r.

5.

Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

6.

Organ zatwierdzający projekt dokumentu

Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim – Wydział  Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pok. 229, tel. 0412672234

8.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

--------------

9.

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

---------------

10.

Uwagi

---------------