(pieczęć Zamawiającego)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO

 

Or/P/341/WGK/2/2004

 

 

GMINA OSTROWIEC ŚWiętokrzyski W OSTROWCU ŚWiętokrzyskim

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul.Głogowskiego 3/5

TEL.(O-41) 265-20-FAX. (0-41) 247-63-15

 

działając na podstawie ustawy z 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych

 (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.664 z poźn. zmianami)

ogłasza jako, Zamawiający, przetarg nieograniczony na :

 

remont ulicy leśnej w ostrowcu Świętokrzyskim – DŁUGOŚĆ 550m

 

Termin wykonywania zamówienia:  do 31 maja. 2004 r.

 

2.  Warunki wymagane od wykonawców:

 

1)            Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym

2)            Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia

3)            Posiadanie potencjału technicznego i finansowego do wykonania przedmiotu zamówienia.

4)  Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych

5)  Warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

3.       Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych

 

4.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszelkie dane konieczne do złożenia oferty można otrzymać w Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych UM w Ostrowcu Świętokrzyskim w godzinach pracy (7.30 -15.00) pokój 210.

 

5.       Uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

 

1)    W sprawach dotyczących zakresu przedmiotowego zamówienia:
Wiesław Olszak – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Ostrowcu Świętokrzyskim pokój 232 tel. (041) 265-20-21 wew.183.

 

2)    W sprawach dotyczących organizacji przetargu i innych sprawach proceduralnych:
Stanisław Kuziemka - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych UM w Ostrowcu Świętokrzyskim pokój 210 tel. (0-41) 265-20-21 wew. 204.

 

Oferty należy składać w Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Ostrowca Św. pokój 210 do dnia 12.03.2004 r. do godziny 9.30

 

publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.03.2004 r.

o godzinie 10.00 w sali 003 urzędu miasta w ostrowcu śW.

 

 

 

 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski , 26 lutego 2004 r.

.........................................................................................

 

(Prezydent Miasta)