(pieczęć Zamawiającego)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO

 

Or/P/341/ORG/1/2004

 

 

GMINA OSTROWIEC ŚWiętokrzyski
W OSTROWCU ŚWiętokrzyskim

ul. Głogowskiego 3/5

TEL.(O-41) 265-20-21, FAX. (0-41) 247-63-15

 

działając na podstawie ustawy z 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych

 (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.664 z późniejszymi zmianami)

ogłasza, jako Zamawiający, przetarg nieograniczony na :

 

Bieżącą regenerację tonerów do drukarek laserowych dla Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku 2004.

 

1.      Termin wykonywania zamówienia: do końca 2004 r.

 

2.  Warunki wymagane od wykonawców:

 

1)            Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym

2)            Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia

3)            Posiadanie potencjału technicznego i finansowego oraz pracowników do wykonania przedmiotu zamówienia.

4)  Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych

5)            Warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

3.       Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych

 

4.       Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszelkie dane konieczne do złożenia oferty można otrzymać w Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych UM w Ostrowcu Świętokrzyskim w godzinach pracy (7.30 -15.00) pokój 210.

Cena Specyfikacji – 25 zł.

 

5.       Uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

 

W sprawach dotyczących zakresu przedmiotowego zamówienia:

Elżbieta Zawadzka - Referat ds. komputeryzacji UM w Ostrowcu Świętokrzyskim

tel. (0-41) 265-20-21 wew. 204,

W sprawach dotyczących organizacji przetargu i innych sprawach proceduralnych:
Stanisław Kuziemka - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych UM w Ostrowcu Świętokrzyskim pokój 210 tel. (0-41) 265-20-21 wew. 204

 

Oferty należy składać w Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim pokój 210 do dnia 19 lutego 2004 do godziny 930.

 

publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 lutego 2004 r.

o godzinie 1000 w sali 003 urzędu miasta w ostrowcu śWiętokrzyskim

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski, 6 lutego 2004 r.

.........................................................................................

 

(Prezydent Miasta)