(pieczęć Zamawiającego)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Or/P/341/EDUK/1/2003  

 

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W OSTROWCU ŚW.
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ul.Głogowskiego 3/5
TEL.(0-41) 265-20-21 FAX. (0-41) 247-63-15

działając na podstawie ustawy z 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych
(tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.664 z późniejszymi zmianami)
ogłasza, jako Zamawiający, przetarg nieograniczony na :

REMONT PAWILONU SPORTOWEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

1. Termin wykonywania zamówienia: sukcesywnie, do 15 października 2003 r.

2. Warunki wymagane od wykonawców:

1) Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym
2) Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
3) Posiadanie potencjału technicznego i finansowego do wykonania przedmiotu zamówienia.
4) Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych
5) Warunki dodatkowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

3. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszelkie dane konieczne do złożenia oferty można otrzymać w Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych UM w Ostrowcu Św. w godzinach pracy (7.30 -15.00) pokój 210.

5. Uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

1) W sprawach dotyczących zakresu przedmiotowego zamówienia:
Pani Krystyna Gilewska - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Ostrowcu Św., pokój 233, tel. (041) 265-20-21 wew. 184

2) W sprawach dotyczących organizacji przetargu i innych sprawach proceduralnych:
Pan Stanisław Kuziemka - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych UM w Ostrowcu Św. pokój 210 
tel. (0-41) 265-20-21 wew. 204.

Oferty należy składać w Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych 
Urzędu Miasta Ostrowca Św. pokój 210 do dnia 4 sierpnia 2003 r. do godziny 9.30

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 4 SIERPNIA 2003 r. O GODZINIE 10.00 
W SALI 003 URZĘDU MIASTA W OSTROWCU ŚW.

 

Ostrowiec Świętokrzyski, 16 lipca 2003 r.