Zmień rozmiar tekstu: A A A

Lista kandydatów na wolne st. urzędnicze- główny księgowy do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św.

PROTOKÓŁ

PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW

NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Z DNIA 22.12.2005

 

 

Zgodnie z ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej naborem na stanowisko głównego księgowego do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św., Komisja Rekrutacyjna w składzie:

            Dyrektor CKU - mgr Andrzej Pałka

            Wicedyrektor CKU – Krystyna Anna Jurys

            Starszy referent CKU – mgr Katarzyna Niedbała

po zasięgnięciu opinii głównego księgowego Zakładu Usług Miejskich oraz Skarbnika Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego stwierdza:

- oferty konkursowe złożyło pięciu kandydatów tj.:

1. Janusz Nowak

os. Patronackie 34/20

27 – 400 Ostrowiec Św.

 

2. Teresa Klepacz

Bór Kunowski 66

27 – 230 Brody

 

3. Bożena Wikar

ul. Orkana 36/25

25 - 548 Kielce

 

4. Czesława Ewa Bełtowska

os. Słoneczne 34/114

27 – 400 Ostrowiec Św.

 

5. Urszula Lenard

ul. Prusa 18

27 – 400 Ostrowiec Św.

 

 

Komisja Konkursowa przeanalizowała zawartość merytoryczną  złożonych ofert i stwierdziła: 4 oferty: Pan Janusz Nowak, Pani Teresa Klepacz, Pani Bożena Wikar, Pani Czesława Ewa Bełtowska spełniają poziom wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze.

W celu wyłonienia kandydata na stanowisko głównego księgowego Komisja Rekrutacyjna:

·                             opracowała szczegółowe kryteria: wymagań niezbędnych
i dodatkowych, określiła zakres dokumentów, miejsce i czas składania ofert - wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty,

·                             ogłosiła konkurs – nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego,

·                             przeanalizowała oferty konkursowe i dokonała wyboru,

·                             sporządziła protokół  naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze,

 

Uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św.

 

Komisja Konkursowa postanowiła więc nie wyłaniać i nie zatrudniać żadnego kandydata na stanowisko głównego księgowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św.  Decyzję tę motywujemy brakiem praktyki zawodowej  wszystkich kandydatów z zakresu przepisów prawa pracy, przepisów kadrowo - płacowych, podatkowych oraz finansowych. Nadmieniamy, że główny księgowy Centrum Kształcenia Ustawicznego, oprócz wiedzy merytorycznej musi posiadać doskonałe umiejętności związane z praktyką zawodową w szeroko rozumianej księgowości, dotyczącej funkcjonowania kilku typów szkół istniejących w CKU i działalności pozaszkolnej. Nie bez znaczenia jest też fakt, posiadania przez kandydatów praktyki w zakresie umiejętności pozyskiwania  unijnych środków pozabudżetowych, które pozwolą wyposażyć obiekty CKU po ich kapitalnym remoncie.  

Komisja Konkursowa postanowiła ja w uzasadnieniu.