Zmień rozmiar tekstu: A A A

Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa

                                                                              Ostrowiec Św., dn. 19 października  2007r.

 

 

 

................................................

 

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 860 z późn. zm.) w zw. z art. 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku XXXXXXXXXXX o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie poboru opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na targowisku będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowisku, które prowadzą sprzedaż poza tymi przedmiotami opodatkowania, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

                                                            p o s t a n a w i a

 

uznać stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego  we wniosku stanu faktycznego za prawidłowe.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 3 września 2007r.inkasent podatku od nieruchomości stanowiącego dochód budżetu Gminy Ostrowiec Św. XXXXXXXXXXXXX zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego następującej treści:

,,Czy osoba dokonująca sprzedaży na targowisku, będąca jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości od budowli (pawilonu) i sprzedająca towar przed tym pawilonem, w tym pod jego zadaszeniem, w ten sposób, że zajmuje dodatkową powierzchnię pod handel, powinna uiszczać opłatę targową za każdy metr kwadratowy zajmowanej w ten sposób powierzchni, zgodnie z uchwałą nr XLI/701/2001 Rady Miasta w Ostrowcu Św. z dnia 29.08.2001r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru”.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego Wnioskodawca podniósł, iż pobieranie opłaty targowej w opisanym stanie jest zasadne, bowiem towar wystawiony do sprzedaży pod zadaszeniem faktycznie zajmuje powierzchnię gruntu przed pawilonem, natomiast sprzedający płaci podatek od nieruchomości od przedmiotu opodatkowania jakim jest pawilon handlowy, a nie od gruntu przed tym pawilonem. W tym stanie rzeczy – zdaniem Wnioskodawcy – kupcy sprzedający towar umieszczony przed pawilonem nie korzystają ze zwolnienia podatkowego zawartego w art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, i to niezależnie od tego, czy towar jest umieszczony pod zadaszeniem, czy też nie.

Zgodnie z  powołanym w podstawie prawnej przepisem art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, wójt, (burmistrz, prezydent miasta) wydaje interpretacje indywidualne  praw podatkowego stosownie do swej właściwości.

Prezydent Miasta Ostrowca Św. uznał swoją właściwość do wydania wnioskowanej interpretacji indywidualnej w oparciu o przepis art. 1c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą”, który stanowi, iż organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Po przeanalizowaniu okoliczności określonych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, przedstawione wyżej stanowisko Wnioskodawcy uznane zostało za prawidłowe, o czym świadczą wskazane poniżej argumenty.

Powołany przepis art. 16 ustawy stanowi o zwolnieniu od opłaty targowej osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania  położonymi na targowiskach. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

1) grunty,

2) budynki lub ich części oraz

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
            Podatnikiem tego podatku od gruntu przeznaczonego pod targowisko miejskie oraz od położonych na jego terenie budynków jest XXXXXXXXXXXXX, jako że Zakładowi temu przysługuje prawo trwałego zarządu tegoż gruntu ustanowione przez Gminę. Zakład posiada zatem status podatnika podatku od nieruchomości zgodnie z  przepisem art. 3 ust.1 pkt  4 lit. a) ustawy. Tak więc, kupcy dokonujący sprzedaży na targowisku nie płacą podatku od nieruchomości od gruntów i zajmowanych budynków, mimo iż – co do zasady – posiadają oni tytuł prawny do zajmowanej na targowisku powierzchni legitymując się umowami najmu zawartymi z XXXXXXXXXXXXX Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje natomiast po stronie kupców wówczas, gdy są oni posiadaczami budowli (lub ich części) zlokalizowanych na terenie targowiska, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy. Należy przy tym dodać, że przewidziany powołanym przepisem związek budowli (lub ich części ) z prowadzeniem działalności gospodarczej ma charakter oczywisty, skoro są one wykorzystywane przez kupców dla celów zorganizowanej, zarobkowo dokonywanej sprzedaży, która jest typowym przykładem działalności gospodarczej.

Przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny dotyczy osób dokonujących sprzedaży na targowisku, które posiadają na terenie targowiska pawilony handlowe. Pawilony handlowe – zgodnie z ugruntowanym na gruncie prawa podatkowego poglądem - zalicza się do kategorii budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy, jako że nie spełniają one ustawowej definicji budynku, ani nie są obiektami małej architektury.

Tak więc w świetle powyższych wyjaśnień, kupiec będący właścicielem bądź samoistnym posiadaczem pawilonu handlowego zlokalizowanego na targowisku, który służy do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (handlowej) jest podatnikiem od nieruchomości stosownie do przepisów art. 2 ust 1 pkt 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy.

Nawiązując do treści ustawowego zwolnienia od opłaty targowej zawartego w art. 16 ustawy należy wyjaśnić, że zwolnienie to wyraźnie wyłącza możliwość ,,podwójnego” obciążenia tego samego kupca zarówno opłatą targową jak i podatkiem od nieruchomości, ale tylko w odniesieniu do przedmiotu objętego podatkiem od nieruchomości. Skoro przedmiotem tym jest – jak wyżej wskazano – budowla (pawilon handlowy),  to zwolnienie od opłaty targowej dotyczy wyłącznie sprzedaży prowadzonej przez kupca we wnętrzu należącego do niego pawilonu Jeżeli zatem kupiec ten dokonuje czynności sprzedaży poza objętą tym podatkiem budowlą (pawilonem), ma obowiązek płacenia opłaty targowej od zajętej na ten cel powierzchni targowiska.

Odnosząc powyższe wyjaśnienia do wskazanych we wniosku okoliczności stanowiących podstawę faktyczną niniejszej interpretacji należy zatem wskazać, że kupiec zajmujący dodatkową powierzchnię targowiska przed pawilonem handlowym w celu dokonywania sprzedaży ma obowiązek płacenia opłaty targowej od dodatkowo zajmowanej powierzchni i to niezależnie od tego czy powierzchnia ta jest zadaszona czy też nie. Ponadto dla obowiązku uiszczenia opłaty targowej nie jest istotne, czy ta dodatkowa powierzchnia jest wykorzystywana bezpośrednio dla dokonywania czynności sprzedaży, czy też wyłącznie na cele ekspozycji towarów. Należy także wyraźnie podkreślić, że dla powstania – w opisywanych okolicznościach – obowiązku podatkowego z tytułu opłaty targowej nie ma znaczenia fakt, iż przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na targowisku posiada tytuł prawny do zajmowanej na targowisku powierzchni w postaci umowy najmu lub dzierżawy gruntu zajętego przez pawilon, a także – w wielu przypadkach – do powierzchni dodatkowej znajdującej się pod zadaszeniem pawilonu. Posiadanie cywiloprawnego tytułu do korzystania z cudzego mienia ( w tym przypadku - z powierzchni handlowej targowiska) nie ma w omawianych okolicznościach żadnego wpływu na istnienie czy też zakres  obowiązku podatkowego z tytułu opłaty targowej, zatem legitymowanie się umową najmu (dzierżawy) nie uchyla obowiązku wnoszenia tej opłaty na rzecz Gminy.

Wyjaśnienia zawarte w niniejszej interpretacji znajdują potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12.04.1994r. (sygn. akt SA/Wr 26/94), którego sentencja brzmi:

,,Przepis art. 16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zwalnia od opłaty targowej osób, które są podatnikami podatku od nieruchomości, jeżeli prowadzą działalność sprzedaży towarów na targowisku poza miejscem od którego płacą podatek od nieruchomości; opłata targowa dotyczy tylko powierzchni nie objętej tym podatkiem.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w osnowie postanowienia.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego