Zmień rozmiar tekstu: A A A

Informacja dla inwestorów, dotycząca obowiązku dokonywania zgłoszeń instalacji określonych w Prawie o ochronie środowiska

Informacja Wydziału Rozwoju Miasta

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Rozwoju Miasta mając na uwadze art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) przypomina inwestorom o obowiązku dokonywania zgłoszeń instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia w świetle w/w przepisów, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia, na 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji.

W świetle uregulowań prawnych należą do nich m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych, w ramach zwykłego korzystania z wód. Do eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli tut. organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)oznaczenie prowadzącego instalację, adres pod którym prowadzona jest eksploatacja instalacji, rodzaj obiektów obsługiwanych przez oczyszczalnię
2) wielkość i rodzaj emisji tj. ilość oczyszczanych ścieków na dobę, przepustowość oczyszczalni
3)opis stosowanych metod ograniczenia emisji ( typ oczyszczalni, metoda oczyszczania),
4)informację, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami

W przypadku, gdy eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków jest już prowadzona, również prosimy o dokonanie zgłoszenia podając dodatkowo rok uruchomienia urządzeń oczyszczających.

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Głogowskiego 3/5 w Biurze Obsługi Interesanta – Sala A, stanowisko 12.