Zmień rozmiar tekstu: A A A

Słoneczna 0,8 ha

Nazwa nieruchomości: Słoneczna
Właściciel nieruchomości: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Adres nieruchomości: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Słoneczna
Opis nieruchomości:

Nieruchomości niezabudowana, o ogólnej powierzchni 8232 m2, obejmującej działki Nr 284/1 o pow. 190 m2 i Nr 284/2 o pow. 8042 m2 (Obr. 20, ark.2, KI1O/00026981/8), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – małe domy mieszkalne, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej na osiedlu Rosochy przy ulicy Słonecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nieruchomość o kształcie nieregularnym. Teren płaski, uzbrojony w sieć elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz gazową. Dostęp bezpośrednio do drogi publicznej gminnej, jaką jest ul. Słoneczna o nawierzchni asfaltowej. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.

Potencjalny inwestor we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci na włączenie planowanej inwestycji do istniejącej infrastruktury technicznej, po przedstawieniu zapotrzebowania na poszczególne media.

Jak wynika z mapy sytuacyjno-wysokościowej przez działkę Nr 284/2, wzdłuż granicy południowej przebiega kabel elektryczny niskiego napięcia, wzdłuż granicy z ul. Słoneczną przebiega kabel elektryczny oświetleniowy oraz usytuowane są latarnie uliczne, ponadto przez teren przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pod ciąg pieszy przebiega gazociąg φ 200.

Poza tym nieruchomość nie jest przedmiotem innych obciążeń ani zobowiązań.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Rosochy” w Ostrowcu Św. teren, na którym położona jest w/w nieruchomość znajduje się w jednostkach strukturalnych oznaczonych symbolami:

-  „17 Mw i 18 Mw” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – małe domy mieszkalne, tj. budynki o podstawowej funkcji mieszkalnej zawierające do czterech mieszkań; z uwagi na mniej korzystne warunki gruntowo-wodne plan dopuszcza na tym terenie, po przeprowadzeniu odpowiednich badań podłoża, realizację obiektów kubaturowych bez podpiwniczeń; plan ustala na w/w terenie dla nowoprojektowanych obiektów kubaturowych obowiązek stosowania izolacji przeciwwilgociowej do konstrukcji posadowionych poniżej terenu (fundamenty) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,

- „11KP” – ciąg pieszy – szerokość w liniach rozgraniczających 5,0m.


Informacje szczegółowe dotyczące ustaleń planu dla przedmiotowego terenu, które zostały określone
w uchwale Nr XLIV/751/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 listopada 2001 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Rosochy” w Ostrowcu Świętokrzyskim można uzyskać w Wydziale Planowania i Rozowju tut. Urzędu. W/w uchwała zamieszczona jest także na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl   

Przeznaczenie terenu: Mieszkaniowe
Sugerowany typ inwestycji: Mieszkaniowe
Sytuacja prawna: Uregulowana
Forma i metoda zbycia praw: Sprzedaż w drodze przetargu
Wielkość działki: 0,8 ha
Ilość działek: 1
Kontakt: Wydział Planowania i Rozwoju
Adres kontakt: z.wesolowski@um.ostrowiec.pl ; +48 41 26 27 188
Budownictwo Słoneczna