Zmień rozmiar tekstu: A A A

Samsonowicza 11,697 ha

Nazwa nieruchomości: Samsonowicza
Właściciel nieruchomości: Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Adres nieruchomości: Ostrowiec Świętokrzyski, Samsonowicza - Antoniego Hedy ,,Szarego" boczna
Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek gruntu o łącznej powierzchni 11,697 ha objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXVI/367/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2008), według którego teren oznaczony na rysunku planu symbolem: P-8, jest przeznaczony:

a) przeznaczenie podstawowe:
– obiekty produkcyjne,
– obiekty usługowe,
– obiekty i tereny magazynowe i składowe,
– stacje obsługi pojazdów,
b) przeznaczenie uzupełniające:
– obiekty biurowe, obiekty socjalne,
– obiekty garażowe i gospodarcze,
– obiekty i urządzenia technologiczne,
– dopuszcza się zachowanie istniejącej infrastruktury kolejowej (bocznicy kolejowej),

Dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany, wyłącznie na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonych symbolem P, za wyjątkiem strefy o ograniczonym sposobie zagospodarowania obiektami uciążliwymi wyznaczonej zgodnie z rysunkiem planu.

Nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia w energię elektryczną, gaz, wodociąg i kanalizacje sanitarną.  

Przeznaczenie terenu: Przemysł
Sugerowany typ inwestycji: Inwestycje produkcyjne
Sytuacja prawna: Uregulowana
Forma i metoda zbycia praw: Przetarg publiczny
Wielkość działki: 11,697 ha. Możliwość nabycia mniejszych części nieruchomości
Ilość działek: 50
Kontakt: Biuro Prezydenta Miasta
Adres kontakt: Zbigniew Wesołowski, wesolowski.zbigniew@um.ostrowiec.pl, tel. +48 41 26 72 188
Samsonowicza 11,697 Ha Mapa Samsonowicza