Zmień rozmiar tekstu: A A A

Komisje

Komisja Samorządowa


Przewodniczący Komisji:

Długosz Kamil (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Wiceprzewodniczący Komisji:

Uba Urszula (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Członkowie:

Choinka Stanisław (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Kaszuba Dariusz (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość)

Sajda Włodzimierz (radny niezależny)

Woźnicka - Kuzdak Marta (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)

Zawadzki Artur (Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego)


Przedmiot działania

Komisji Samorządowej

1. Opiniowanie i rozpatrywanie inicjatyw i wniosków samorządów osiedlowych.

2. Okresowe przedstawianie Radzie Miasta informacji o problemach samorządów osiedlowych oraz występowanie z inicjatywą i pomocą w ich działalności i wymianie doświadczeń.

3. Inicjowanie współpracy z Policją i Strażą Miejską w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4. Dokonywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa publicznego oraz stanu zabezpieczenia miasta przed zdarzeniami losowymi i katastrofami.

5. Inicjowanie i koordynowanie wszechstronnej i ciągłej współpracy Rady Miasta: z samorządem powiatowym, organizacjami społeczno-zawodowymi, stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i innymi organizacjami społecznymi w zakresie: polityki mieszkaniowej bezpieczeństwa i porządku publicznego, profilaktyki ochrony zdrowia i pomocy społecznej, zwalczania bezrobocia, pomocy rodzinom zagrożonym patologiami społecznymi.

6. Współpraca ze środkami masowego przekazu funkcjonującymi na terenie miasta.

7. Opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie wydatków należących do właściwości komisji.

8. Rozpatrywanie wniosków i skarg skierowanych do komisji.

9. Opiniowanie innych spraw mieszczących się w przedmiocie działania Komisji, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał wynikających z zakresu działania komisji oraz wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach ważnych dla miasta, a nie wynikających z przedmiotu działania komisji.