Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Uchwała Nr LVIII/925/2002 z dnia 8 października 2002 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Uchwała Nr LVIII/925/2002
Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 08 października 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2002 r.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984/, art. 126 ust 1 pkt 1 i 3, ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1999 r. Nr 38, poz. 360 Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.778 i Nr 110 poz.1255 z 2000 roku Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz.136 Nr 48 poz.550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251 i Nr 122 poz. 1315 z 2001 r. Nr 45 poz. 497 i Nr 46 poz. 499 Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz.1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz.1116, Nr 106 poz.1149, Nr 125 poz.1368 i Nr 145 poz.1623 oraz z 2002 r. Nr 41 poz. 363 i poz. 365, Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVI/786 /2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2002 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/812/2002 z 21 lutego 2002 r, uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/855/2002 z 25 kwietnia 2002 r, uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/882/2002 z 20 czerwca 2002 r, uchwałą Rady Miejskiej Nr LIV/893/2002 z 08 lipca 2002 r, uchwałą Rady Miejskiej Nr LVII/916/2002 z 19 września 2002 r wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 94.084.197 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 (według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej)”
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 97.749.761 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 72.990.940 zł,
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 37.249.500 zł,
- dotacje - 3.027.298 zł,
- wydatki na obsługę długu jednostki - 485.000 zł,

b) wydatki majątkowe - 24.758.821 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej).”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w kwocie 3.945.478 zł przeznacza się na:
- spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 3.945.478 zł,
Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 3.665.564 zł są przychody pochodzące z:

- kredytów zaciąganych w bankach krajowych w kwocie 1.493.500 zł,
- pożyczek w kwocie 648.700 zł,
- prywatyzacji majątku gminy w kwocie 2.867.928 zł,
- nadwyżek z lat ubiegłych 2.600.914 zł,

Ustala się przychody w wysokości 7.611.042 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.945.478 zł. Przychody 
i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.”

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami:
- dochody w kwocie 7.544.181 zł,
- wydatki w kwocie 7.544.181 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2”

§ 2.

 W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVI/786 /2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2002 rok - „Plan dochodów budżetu na 2002 rok” wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody:

1. Dział 600

Transport i łączność

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne
o kwotę 517.882 zł do kwoty 847.378 zł,
z tego:
- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów
o kwotę 353.415 zł do kwoty 0 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych
o kwotę 11.120 zł do kwoty 37.378 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów
o kwotę 153.347 zł do kwoty 0 zł,

2. Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
o kwotę 300.000 zł do kwoty 6.434.000 zł
w tym:
- podatek od środków transportu
o kwotę 300.000 zł do kwoty 1.070.000 zł

3. Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
o kwotę 115.125 zł do kwoty 0 zł,
w tym:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów
o kwotę 115.125 zł do kwoty 0 zł

Rozdział 90095

Pozostała działalność
o kwotę 80.023 zł do kwoty 567.616 zł,
w tym:
pkt a/ pozostałe inwestycje komunalne
o kwotę 80.023 zł do kwoty 567.616 zł, z tego:
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinan-sowanie własnych zadań inwestycyjnych
o kwotę 71.630 zł do kwoty 396.370 zł
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych
o kwotę 8.393 zł do kwoty 171.246 zł

2) zwiększa się dochody:

1. Dział 600

Transport i łączność

Rozdział 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
o kwotę 502.792 zł do kwoty 502.792 zł,
w tym:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów
o kwotę 153.347 zł do kwoty 153.347 zł,
- dotację celową na dofinansowanie własnych zadań
o kwotę 349.445 zł do kwoty 349.445 zł,

2. Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
o kwotę 101.174 zł do kwoty 101.174 zł,
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
o kwotę 101.174 zł do kwoty 101.174 zł,

3. Dział 801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80178

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
o kwotę 121.888 zł do kwoty 254.441 zł
w tym:
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
- o kwotę 121.888 zł do kwoty 164.297 zł,

4. Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
o kwotę 115.125 zł do kwoty 115.125 zł,
w tym:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów
o kwotę 115.125 zł do kwoty 115.125 zł

§ 3 

W załączniku nr 2 do uchwały Nr XLVI/786 /2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2002 rok, - „Plan wydatków budżetu na 2002 rok” wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się wydatki na zadania własne:

1. Dział 600

Transport i łączność

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne
o kwotę 845.078 zł do kwoty 5.601.716 zł,
w tym:
inwestycje drogowe
o kwotę 80.713 zł do kwoty 5.087.519 zł,

2. Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 100.000 zł do kwoty 758.000 zł,
w tym:
inwestycje
o kwotę 100.000 zł do kwoty 434.000 zł,

3. Dział 854

Edukacyjna opieka społeczna

Rozdział 85401

Świetlice szkolne
o kwotę 9.645 zł do kwoty 945.037 zł,

4. Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
o kwotę 179.125 zł do kwoty 226.000 zł,

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami
o kwotę 19.000 zł do kwoty 0 zł,

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg
o kwotę 19.000 zł do kwoty 1.326.975 zł,
w tym:
- inwestycje oświetleniowe
o kwotę 19.000 zł do kwoty 206.975 zł,

Rozdział 90095

Pozostała działalność
o kwotę 40.430 zł do kwoty 7.814.383 zł,
w tym:
pkt a. pozostałe inwestycje komunalne
o kwotę 40.430 zł do kwoty 7.814.383 zł,

5. Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695

Pozostała działalność
o kwotę 24.000 zł do kwoty 165.600 zł,

2) zwiększa się wydatki na zadania własne:

1. Dział 600

Transport i łączność

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy
o kwotę 250.000 zł do kwoty 1.250.000 zł,

Rozdział 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
o kwotę 729.395 zł do kwoty 729.395 zł,

2. Dział 801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe
o kwotę 61.645 zł do kwoty 17.188.996 zł
w tym:
- zwiększa się wydatki inwestycyjne
o kwotę 40.000 zł do kwoty 1.726.258 zł,

Rozdział 80110

Gimnazja Publiczne
o kwotę 12.000 zł do kwoty 8.886.083 zł

Rozdział 80178

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
o kwotę 121.888 zł do kwoty 418.441 zł,

4. Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
o kwotę 179.125 zł do kwoty 179.125 zł,

5. Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej
o kwotę 19.000 zł do kwoty 9.251.718 zł,
w tym:
- inwestycje
o kwotę 19.000 zł do kwoty 7.403.358

 3) zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

1. Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
o kwotę 101.174 zł do kwoty 101.174 zł,

 § 4

W załączniku nr 3 do uchwały Nr XLVI/786 /2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2002 rok „Przychody i rozchody budżetu”, wprowadza się następujące zmiany:

a/ zwiększa się przychody:

Przychody

ogółem o kwotę 493.100 zł do kwoty 7.611.042 zł,
w tym:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych
o kwotę 493.100 zł do kwoty 2.142.200 zł,

b/ zwiększa się rozchody:

Rozchody

ogółem o kwotę 83.100 zł do kwoty 3.945.478 zł,
w tym:
- spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych
o kwotę 83.100 zł do kwoty 3.9.45.478 zł,

 § 5

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/786/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2002 rok „Plan dochodów budżetu na 2002 rok”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6

 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/786/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2002 rok „Plan wydatków budżetu na 2002 rok”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/786/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2002 rok „Przychody i rozchody budżetu”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI/786/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2002 rok „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem powzięcia

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij