Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego


ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


tel.: (+48) 41 267 21 00
fax: (+48) 41 267 21 10


email: um@um.ostrowiec.pl
strona internetowa: www.um.ostrowiec.pl/

ePUAP: /84l2qws4o4/skrytka

Zarządzenie Nr I/677/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006

 

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia  21 listopada 2006r.

w sprawie określenia  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta  Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) w związku z art. 10 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. u. Nr 175, poz. 1458 z późniejszymi zm.) oraz §§ 1 – 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stanowiące załącznik Nr 1 oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik Nr 2.

 

§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego(www.um.ostrowiec.pl) oraz w formie pisemnej poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Głogowskiego 3/5 na okres 30 dni.

 

§ 3.Zgodnie z art. 10 ust. 3 i ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, powołanej w podstawie prawnej:

1) przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani dostosować swoją działalność do zmian wprowadzonych tą ustawą  oraz wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w terminie
6 miesięcy od dnia podania do wiadomości wymagań, określonych w zał. Nr 1 i 2,

2) jeżeli przedsiębiorca  prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych nie wystąpi z wnioskiem, o którym mowa
w pkt.1, Prezydent Miasta  stwierdzi z urzędu, bez odszkodowania, wygaśnięcie dotychczasowej decyzji.

 

§ 4.Traci moc § 1 pkt. 1 i  pkt. 2  oraz § 4 Zarządzenia nr I/199/2003 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnia przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 

§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki

Komunalnej .

 

 

§ 6..Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                         Prezydent  Miasta 

                                                                           mgr Jan Szostak


Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr I/677/2006 z dnia 21 listopada 2006

Prezydenta Miasta Ostrowca Św.

 

 

Wymagania  jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

I. Wymagania ogólne

 

§1.1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Głogowskiego 3/5 w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko
Nr 11 kompletny wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, sporządzony zgodnie
z wymogami określonymi w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
 i porządku (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008) wraz z następującymi informacjami
 i dokumentami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem:

1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do bazy transportowej spełniającej wymogi określone w §4,

2) zezwolenie na transport odpadów, wydane w trybie ustawy o odpadach przez właściwego starostę,

3)kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem dodatkowo dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami
( np. umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp...),

4)wzór umowy jaka będzie zawierana z właścicielami nieruchomości na odbiór odpadów wszystkich rodzajów wskazanych we wniosku,

5)informację zawierającą dane o możliwościach technicznych i organizacyjnych do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z  remontów oraz odpadów niebezpiecznych i udokumentowania tych możliwości,

6)informacje zawierające dane o posiadanych możliwościach technicznych, technologicznych
 i organizacyjnych do prowadzenia  wtórnej segregacji odpadów selektywnie odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz do  przyjmowania  odpadów na terenie bazy transportowej i udokumentowania tych możliwości,

7)informacje o sposobie realizacji obowiązku ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i udokumentowania możliwości ich realizacji.

 

II. Wymagania dotyczące wyposażenia technicznego

 

§2.1.Przedsiębiorca powinien posiadać pojazdy specjalistyczne do odbierania odpadów komunalnych z ważnymi badaniami technicznymi potwierdzonymi wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami) odpowiadające rodzajowi prowadzonej działalności i rodzajowi odbieranych odpadów komunalnych, w tym co najmniej jeden:

1)      pojazd o przeznaczeniu „wywóz śmieci” (kod 308)*,

2)      pojazd wyposażony w dźwignik hakowy  lub dźwignik bramowy,

3)      pojazd  podrodzaj „skrzynia” (kod 01)*,

4)      samochód ciężarowy (kod 06)* podrodzaj  „wielozadaniowy” (kod  10)*,

5)      pojazd o przeznaczeniu  o przeznaczeniu „przewóz kontenerów” ( kod 306)*,

6)      pojazd specjalny  o przeznaczeniu „oczyszczanie dróg” (kod 501)*.

2.Pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

 

§3.1.Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów na nieruchomości powinny spełniać następujące wymogi:

1)być dopasowane do urządzeń załadowczych, oraz spełniać wymagania wynikające
z Polskich Norm lub przedsiębiorca powinien posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta,

2) posiadać oznakowanie sporządzone  w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy) i numeru telefonu przedsiębiorcy.

3) spełniać wymogi zachowania właściwej kolorystyki dla odpadów selektywnie zbieranych,
w tym:

a)      niebieskie – na papier i tekturę,

b)      zielone – na szkło kolorowe,

c)      białe -  na szkło bezbarwne,

d)      żółte -  na plastiki, metale,

e)      brązowe – na odpady organiczne,

f)        pomarańczowe – na odpady niebezpieczne.

2.Do zbierania odpadów na nieruchomości mogą być stosowane także  pojemniki na odpady opakowaniowe oznaczone napisem „Odpady suche” oraz worki foliowe dla odpadów selektywnie zbieranych.

 

§4. Przedsiębiorca powinien posiadać bazę transportową na podstawie tytułu prawnego i udokumentować, że baza:

1) funkcjonuje w oparciu o posiadane pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane w trybie decyzji administracyjnej lub zostało zakończone postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami.),

2) posiada wydzielone miejsca do garażowania posiadanych pojazdów i  przechowywania pojemników,

3) posiada stanowisko do zbierania i wtórnej segregacji odpadów selektywnie odbieranych od właścicieli nieruchomości,

4) posiada stanowisko do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
5) jest zlokalizowana na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub  w odległości nie większej niż 30 km od granic miasta Ostrowca Świętokrzyskiego; nie dotyczy to przedsiębiorców posiadających przedstawicielstwa zlokalizowane na terenie, który spełnia  warunek odległości nie większej niż 30 km od granic miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

 

 

III. Wymagania  w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych

 

§5.Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane - nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§6.Mycie pojazdów winno się odbywać w myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów do której przedsiębiorca posiada tytuł prawny lub uprawnienia do korzystania z niej jeśli jest eksploatowana przez innego przedsiębiorcę i udokumentować, że ma zapewnione takie możliwości.

§7.1.Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, a odbieranie
i transport odpadów nie może powodować zanieczyszczania miejsc ich zbierania na nieruchomości i tras przewozu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

2.Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie  powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia, a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej.

§8.Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z częstotliwością określoną w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.

 

IV. Wymagania w zakresie miejsc unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych

 

§9.Przedsiębiorca   obowiązany   jest    do      transportowania odebranych  od  właścicieli  nieruchomości odpadów komunalnych:

1)niesegregowanych – do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów ZUO Janik sp. z o.o.
ul. Borowska 1, 27-415 Kunów,

2)selektywnie odebranych od właścicieli nieruchomości lub zebranych  we własnym zakresie,
 w tym odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów z remontów - do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania eksploatowanych przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności, których urządzenia lub instalacje spełniają wymogi określone w art. 9 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 , poz. 628 ze zmianami).

 

V. Postanowienia końcowe

 

§10.Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie może naruszać zasad utrzymania czystości
 i porządku zawartych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i spełniać wymogi określone w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego i w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 

 

* określenie rodzaju, podrodzaju i przeznaczenia pojazdu zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.)

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr I/677 z dnia 21 listopada2006

Prezydenta Miasta Ostrowca Św.

 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

na terenie  Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

I. Wymagania ogólne

 

§1.Przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5 w Biurze Obsługi Interesanta kompletny wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008) wraz z  następującymi informacjami i dokumentami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem :

1)      dokumenty potwierdzające tytuł prawny do bazy transportowej spełniającej wymogi określone w §3,

2)      kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest ich właścicielem dodatkowo dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami ( np. umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp...),

3)      wzór umowy jaka będzie zawierana z właścicielami nieruchomości na odbiór nieczystości ciekłych,

4)      dokument potwierdzający spełnianie wymogów  przez posiadane pojazdy, określonych  w  §2 ust. 2.

 
II. Wymagania dotyczące wyposażenia technicznego

 

§2.1. Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych w zakresie wyposażenia technicznego powinien posiadać przynajmniej jeden pojazd – podrodzaj „pojemnik” (kod 04)* o przeznaczeniu „asenizacyjny (kod 205)* do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z ważnymi badaniami technicznymi, potwierdzonymi wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, winny spełniać standardy techniczne określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), w tym

powinny być wyposażone w:

1)      pływakowy zawór regulacyjny umieszczony w najwyższym punkcie zbiornika dla zabezpieczenia przed przepływem nieczystości ze zbiornika do układu ssącego,

2)      odstojnik w celu niedopuszczenia do zalania pompy próżniowej,

3)      zawór czterodrożny, który może stanowić jedną całość z odstojnikiem, za pomocą którego uzyskuje się ssanie lub tłoczenie powietrza do zbiornika,

4)       zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
w zbiorniku,

5)       zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco – tłoczącym w celu zabezpieczenia wypływu powietrza ze zbiornika w przypadku, gdy pompa próżniowa zostanie wyłączona,

6)      zawór dolnego ssania, za pomocą którego odbywa się opróżnianie zbiornika, zakończony łącznikiem do mocowania węża,

7)      zestaw węży ssawnych, z których co najmniej jeden posiada kosz ssawny,

8)      manowakuometr,

9)      wskaźnik płynu ze skalą służący do określenia ilości pobranych ścieków,

10)   komplet węży elastycznych z łącznikami,

11)   zbiornik,

3. Pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

 

§3.Przedsiębiorca powinien posiadać bazę transportową na podstawie tytułu prawnego, która:

1)      funkcjonuje w oparciu o posiadane pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane
w trybie decyzji administracyjnej lub zostało zakończone postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane - Dz..U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami.),

2)   posiada wydzielone miejsce do garażowania posiadanych pojazdów,

3)   jest zlokalizowana na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub  w odległości nie większej niż 30 km od granic miasta Ostrowca Świętokrzyskiego; nie dotyczy to przedsiębiorców posiadających przedstawicielstwa zlokalizowane na terenie, który spełnia warunek odległości nie większej niż 30 km od granic miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

III. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych

 

§4.Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być myte po zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkażana po dokonaniu opróżnienia zbiornika.

 

§5.Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub złożyć oświadczenie wraz z wnioskiem, o którym mowa w §1, o możliwości korzystania z myjni w wyżej wymienionym zakresie, eksploatowanej przez innego przedsiębiorcę.

 

§6.1.Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

2.Świadczenie usług winno się odbywać w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania,
a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.

 

 

IV. Wymagania w zakresie miejsc unieszkodliwiania  nieczystości ciekłych

 

§ 7.Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul Mostowa lub do innych stacji zlewnych wskazanych przez Miejskie Wodociągi  i Kanalizacja sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 
V. Postanowienia końcowe

 

§ 8.Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności polegającej na odbieraniu odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości nie może naruszać zasad utrzymania czystości
 i porządku zawartych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i spełniać wymogi określone w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego i w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 

 

 

* określenie rodzaju, podrodzaju i przeznaczenia pojazdu zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U Nr 192, poz. 1878 z późn. zm.)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij